Skip to main content

Vietnamese


1. Bao lâu là quá trình?
Trả lời: Trong khoảng 6 tháng để được phê duyệt giai đoạn một để đến Canada và bắt đầu kinh doanh.

2. Tôi có cần phải cung cấp tiếng Anh thành thạo?
Trả lời: Tiếng Anh không phải là một yêu cầu. Nhưng chúng tôi khuyến khích để cải thiện điểm số của bạn trong các SINP Points Assessment Grid.

3. Tài sản tối thiểu mà tôi phải chứng minh?
Trả lời: Không dưới $500,000 CAD.

4. Tôi phải trình bày những kinh nghiệm kinh doanh nào?
Trả lời: Quyền sở hữu doanh nghiệp và quản lý hoạt động của một nghiệp vụ kinh doanh. Bạn phải có ít nhất 4 năm kinh doanh trong 10 nămđểnộp vào EOI.

5. Tôi có thể sử dụng kinh nghiệm quản lý cao cấp không?
Trả lời: Kinh nghiệm quản lý cấp cao một mình sẽ không đủ điều kiện cho bạn.

6. Làm thế nào tôi có thể chứng minh tài sản?
Trả lời: SINP cho bạn chọn trong hai nhà cung cấp dịch vụ tài chính chuyên nghiệp bên thứ ba. Báo cáo này sẽ được sử dụng để xác định tài sản ròng của bạn.

7. Tôi có phải chứng minh sự tích lũy vốn của mình không?
Trả lời: Đúng vậy. Để được xem xét đề cử vào Chương Trình Đầu Tư (Entrepreneur program), SINP sẽcó xác minh qua nhà cung cấp dịch vụ tài chính chuyên nghiệp bên thứ ba của họ rằng bạn đang tích lũy ngân quỹ thông qua các phương tiện hợp pháp và chính đáng.


Mimi Nguyen

Contact Mimi

Mimi is an alumna of the University of Saskatchewan and holds a Bachelor of Arts in English. Fluent in Vietnamese and English, she acts as the liaison between SIECSI and Vietnamese individuals by providing translation and interpretation services.